Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

S tem Pravilnikom se podrobneje urejajo pravila, načela, varnostni ukrepi in postopki obdelave osebnih podatkov posameznikov v zvezi z delovanjem spletnega mesta moverfans.com in družbe MOVER d.o.o. (v nadaljevanju besedila: MOVER oz. družba oz. upravljavec). V kolikor posamezno vprašanje ni rešeno s tem Pravilnikom, se neposredno uporabljata Splošna uredba ter zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Upravljavec podatkov

Spletno mesto moverfans.com in na njem zbrane podatke uporablja družba MOVER d.o.o. z namenom izvajanja promocijskih akcij in storitev za športne klube, športnike in njihove navijače.

Osebni podatki

Osebni podatki obsegajo podatke o osebnih ali dejanskih okoliščinah določenega ali določljivega posameznika. Z njimi so zajete na primer informacije kot so ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov, fotografija itd. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je določena ali določljiva fizična oseba, ki obišče ali uporablja naše spletno mesto. Za osebne podatke se ne štejejo podatki, ki jih ni mogoče povezati z določenim ali določljivim posameznikom (kot so npr. statistični podatki).

Načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Osebni podatki so obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se osebni podatki nanašajo (zakonitost, poštenost in preglednost). Osebni podatki so zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni (omejitev namena). Osebni podatki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (najmanjši obseg podatkov). Osebni podatki so točni in, kadar je to potrebno in mogoče, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo (točnost in posodobljenost). Osebni podatki so hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene za katere se osebni podatki obdelujejo, razen čeje z zakonom določen drug rok hrambe (omejitev roka hrambe). Oebni podatki se obdelujejo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo, pred nenamerno izgubo, pred uničenjem, poškodbo ali izgubo razpoložljivosti, z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi (celovitost, zaupnost in razpoložljivost). Upravljavec in obdelovalec morata biti vedno zmožna dokazati skladnost svojih obdelav osebnih podatkov, skladno s prejšnjimi odstavki ter morata voditi tudi ustrezno predpisano dokumentacijo v skladu z zakonom (odgovornost).

Zakonodaja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki se uporablja, in zaveza k tajnosti podatkov

Družba upravlja osebne podatke v skladu z veljavnimi pravili o upravljanju osebnih podatkov, zlasti ob upoštevanju določb Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter področno zakonodajo.

Varnost informacij

Družba se trudi s pomočjo tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov varovati osebne podatke pred izgubo ali nepravilno uporabo. Osebni podatki se obdelujejo le v sistemih, ki so zaščiteni z ustreznimi varnostnimi ukrepi. Upravljavec bo ustrezno prilagodil varnostne ukrepe in ukrepe za varovanje osebnih podatkov, kolikor bo to zaradi tehnološkega napredka potrebno.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Družba spoštuje temeljne pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Z GDPR se širijo pravice do varstva zasebnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V skladu z navedeno uredbo imate pravico: • biti obveščen o obdelavi vaših osebnih podatkov in imeti dostop do vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo (pravica biti obveščen in pravica dostopa v skladu s 15. členom GDPR); • doseči, da se popravijo netočni osebni podatki (pravica do popravka v skladu s 16. členom GDPR); • doseči, da se vaši osebni podatki izbrišejo (pravica do izbrisa v skladu s 17. členom GDPR); • omejiti obdelavo (pravica do omejitve obdelave v skladu z 18. členom GDPR); • prejeti vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali (pravica do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom GDPR); • da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki temelji na zakonitih interesih ali izvajanju nalog v javnem interesu (pravica do ugovora v skladu z 21. členom GDPR). Posamezno pravico lahko izvršujete v obsegu, odvisnem od pravne podlage, na podlagi katere vaše osebne podatke obdelujemo.

Preklic privolitve

Če je bila za obdelavo vaših osebnih podatkov zahtevana privolitev, imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli v prihodnosti prekličete, ne da bi s tem vplivali na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Uveljavljanje vaših pravic

Če želite uveljavljati svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali preklicati izrecno privolitev, ki ste jo dali, vas prosimo, da pošljete sporočilo pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov družbe z obrazložitvijo, katero pravico želite uveljavljati, da lahko družba sprejme nadaljnje potrebne ukrepe za spoštovanje vaših pravic. Sporočilo pošljite na elektronski naslov info@moverfans.com oziroma na kontaktne naslove na dnu tega Pravilnika.

Pravica do vložitve pritožbe

V primeru, da menite, da so bile vaše pravice kršene, imate pravico, da se pritožite nadzornemu organu za varstvo podatkov – Informacijskemu pooblaščencu. Kontakt Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije je: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana Telefon: 01 230 97 30 E-pošta: gp.ip@ip-rs.si ( www.ip-rs.si)

Vrste osebnih podatkov, nameni obdelave osebnih podatkov in pravne podlage

Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov Osebne podatke potencialnih strank, kupcev in partnerjev (v nadaljevanju »stranke«) je mogoče obdelovati za potrebe izvedbe nakupa in z njim povezanih storitev. Navedeno vključuje vsakršno obdelavo, ki je potrebna za ustrezno izpolnitev obveznosti družbe. Obdelujejo se lahko osebni podatki strank za pripravo ponudb, naročil za nakup ali za izpolnjevanje drugih zahtev in obveznosti družbe. Stranke se lahko med postopkom nakupa kontaktira z uporabo informacij, ki so jih predložile, pri čemer je treba upoštevati vse omejitve, ki jih v zvezi z uporabo njihovih podatkov zahtevajo stranke. Dovoljena je obdelava podatkov, zbranih z nakupi in oddajo podatkov prek obrazcev, v marketinške namene družbe (neposredno trženje). Za obdelovanje podatkov v okviru neposrednega trženja morajo biti nujno izpolnjene vse zahteve veljavnih predpisov. Če posameznik zavrne ali umakne soglasje za obdelavo svojih podatkov za namene neposrednega trženja, je treba z uporabo posameznikovih podatkov za te namene nemudoma prekiniti. Obdelava podatkov strank, ki presega zgoraj predstavljene predvidene okvirje, ni dovoljena.

Podatki o dostopu do spletnega mesta

Vsakič, ko uporabnik dostopa do spletnega mesta moverfans.com, se podatki shranijo v dnevniški datoteki. Naslednji posebni podatki so začasno shranjeni: • IP naslov računalnika, ki pošilja zahtevo, • Ime domene, • Datum in čas dostopa, • Koda odgovora HTTP, • Obiskane strani, • Operacijski sistem in različica, • Brskalnik in različica, • Resolucija zaslona.

Piškotki

Pri uporabi spletnega mesta moverfans.com je lahko zahtevano, da strežniki družbe namestijo piškotke. Ti se uporabljajo za tehnično upravljanje spletnega mesta. Vsak obiskovalec lahko svoj spletni brskalnik nastavi tako, da zavrača piškotke. Vsi obiskovalci imajo pravico, da zavrnejo piškotke. Brez privolitve uporabnika se podatki o piškotkih ne shranijo na računalniku obiskovalca. V tem primeru se podatki, shranjeni v piškotkih, ne bodo prenesli upravljavcu. Če so piškotki onemogočeni, so lahko uporabne funkcije določenih delov spletnega mesta nedostopne.

Podatki dnevniške datoteke

Podatki dnevniške datoteke se lahko anonimno analizirajo za statistične namene. Statistična poročila se uporabljajo za oceno uporabe spletnega mesta moverfans.com. Prikazana sta predvsem vrstni red, po katerem so strani obiskane, in pot med stranmi. To naj bi upravljavcu pokazalo, kako lahko še bolj izboljša uporabnost spletnega mesta. To spletno mesto uporablja orodje Google Analytics, storitev za spletne analize družbe Google Inc. (v nadaljevanju: Google). Google Analytics uporablja tako imenovane „piškotke‟, tj. besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočajo analizo načina vaše uporabe spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta, ki jih ustvari piškotek (vključno z vašim IP naslovom), se prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA in tam shranijo. Družba Google bo te informacije uporabila za analizo vaše uporabe spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnostih spletnega mesta za upravljavce spletnega mesta in za izvajanje drugih storitev, ki so povezane z uporabo spletnega mesta in interneta. Poleg tega bo družba Google te informacije posredovala tretjim, kadar je to navedeno, če je to zakonsko obvezno ali če tretji obdeluje te podatke v imenu družbe Google. Družba Google v nobenem primeru ne bo povezala vašega IP naslova z drugimi podatki družbe Google. Namestitvi piškotkov se lahko izognete tako, da prilagodite ustrezne nastavitve vašega spletnega brskalnika; vendar bi vas radi opozorili, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij spletnega mesta. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da družba Google obdeluje vaše podatke, ki se zberejo na zgoraj opisan način in za zgoraj navedene namene.

Kontaktni obrazci

Spletno mesto moverfans.com lahko med drugim nudi uporabniku e-poštne kontaktne obrazce. Podatke, ki jih vnesete v okviru e-poštnih obrazcev, kot so ime, ulica, poštna številka, mesto, telefon, e-pošta itd., potrebujemo zato, da lahko obdelamo vašo poizvedbo oziroma naročilo. Vaši osebni podatki ne bodo poslani, prodani ali na drug način preneseni tretjim osebam.

Obrazci za sporočanje klubu

Spletno mesto moverfans.com lahko nudi uporabniku obrazce za vnos sporočil, naslovljenih na določene klube. Družba v teh primerih deluje kot posrednik sporočil naslovnikom, ki so jasno navedeni v obrazcih oz. ob njih. Družba bo sporočila oz. podatke obdelala in posredovala izključno klubu, na katerega se je nanašal obrazec in v njem oddano sporočilo ter ne bodo poslani, prodani ali na drug način preneseni tretjim osebam.

Pošiljanje glasila (e-novice)

MOVER lahko pošilja e-novice tistim strankam, ki so opravile nakup oz. donacijo ali predhodno dale privolitev oz. so se strinjale s pošiljanjem glasila na e-poštni naslov, ki so ga dale. Baza podatkov o glasilih vsebuje ime, e-poštni naslov in datum privolitve ali preklica privolitve. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da kadarkoli prekličejo svojo privolitev. Da to naredijo, kliknejo na povezavo, navedeno v e-novicah, pošljejo sporočilo na info@moverfans.com ali z družbo stopijo v stik prek katerega od kontaktnih naslovov, navedenih na dnu tega Pravilnika. Baza podatkov e-novic se uporablja le za pošiljanje e-novic.

Mozaik fotografij navijačev

Družba lahko za potrebe izvajanja storitev oz. izdelave produktov, kot je npr. izdelava mozaika fotografij, zbira in obdeluje (digitalno obdelovanje – spreminja dimenzije, barve itd.) osebne fotografije posameznikov, ki jih ti pošljejo v okviru posameznih kampanj. Fotografije in drugi podatki se lahko uporabljajo samo za izvajanje obveznosti (storitev oz. produktov), ki se jim družba zaveže v okviru določenih kampanj in ne bodo poslane, prodane ali na drug način prenesene tretjim osebam. Izjema pri tem je mozaik fotografij navijačev oz. katera druga izvedba obdelave fotografij, kot je bila določena v kampanji, ki je lahko na skupni oz. agragatni ravni (v obliki množice fotografij) prenesena izključno klubu oz. športniku, v sodelovanju s katerim poteka določena kampanja. Ta jo lahko med drugim uporabi na svoji spletni strani, v prostorih svojega kluba, na domačem stadionu ali na drug način, določen v posamezni kampanji. Na noben način družba tretjim osebam ne bo posredovala individualnih fotografij.

Identiteta in kontaktne informacije upravljavca in pooblaščene osebe za varovanje osebnih podatkov

Naslednje informacije in kontaktni podatki so veljavni za družbo MOVER d.o.o., ki je odgovorna za zbiranje in nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov na spletnem mestu moverfans.com (upravljavec): MOVER, spletna prodaja, d.o.o., Trdinova ulica 4, 3211 Škofja vas, Slovenija e-pošta: info@moverfans.com, tel: +386 (0)70-847-606 Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov družbe MOVER je Matjaž Voglar. Če želite stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov, prosimo, pišite na e-poštni naslov info@moverfans.com. Če želite stopiti v stik z nami prek nešifrirane e-pošte, ne pozabite, da tajnosti poslanih informacij ni mogoče zagotoviti. Nešifrirana pošta je lahko prebrana s strani nepooblaščenih tretjih oseb.

Posodobitev informacij o varstvu podatkov

MOVER lahko po lastni presoji posodobi te informacije. To stori tako, da objavi spremembe na tej spletni strani. Informacije so bile nazadnje posodobljene 26. julija 2021.

© Copyright MoverSports™